USLOVI LICENCIRANJA

Zakon o privatnom obezbeđenju stupio je na snagu 05.12.2013. godine. Njime se uređuje rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Vrste licenci za fizička lica:
Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
Licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja,
Licenca za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem;
Licenca za vršenje poslova tehničke zaštite:
Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,
Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,
Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Zakon predviđa da fizičko lice može dobiti neku od licenci jedino ukoliko ispuni sledeće uslove:
da je državljanin Republike Srbije;
da je punoletno;
da ima najmanje srednju stručnu spremu (SSS);
da je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;
da je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova;
da je obučeno za rukovanje vatrenim oružjem;
da je savladalo odgovarajuću obuku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja
da ima položen stručni ispit.

Lica koja imaju najmanje srednju stručnu spremu i imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika ili profesionalnog vojnika oslobođena su obuke, ali moraju polagati stručni ispit.